Općenite informacije


Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Ukratko o nama


Županijska skupština Šibensko-kninske županije donijela je na svojoj 12. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2011. godine Odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije (dalje u tekstu: Zavod).

Nakon uspješno obavljenih pripremnih radnji i dobivanja potrebnih suglasnosti od nadležnih tijela za početak rada, Zavod je započeo s radom u sjedištu Zavoda u Šibeniku dana 06. lipnja 2012. godine.

Do navedenog dana, djelatnost hitne medicine organizirao je u obliku dežurstava, Doma zdravlja Šibensko-kninske županije. Zavod funkcionira u punom opsegu, sukladno Mreži hitne medicine (N.N. broj 49/16.) za područje Šibensko-kninske županije.

Radi obavljanja djelatnosti hitne medicine, Zavod raspolaže sa:

  • 10 timova1 hitne medicine u Šibeniku,
  • 5 timova u Prijavno – dojavnoj jedinici u Šibeniku,
  • 5 timova 1 hitne medicine u Drnišu,
  • 5 timova 1 hitne medicine u Kninu,
  • 5 timova 2 hitne medicine u Tisnom,
  • 5* timova 1 hitne medicine u Vodicama,
  • 5* timova 1 hitne medicine u Primoštenu,
  • Pripravnost u Skradinu.

*Napomena: jedan tim 1 hitne medicine financira jedinica područne (regionalne) samouprave/jedinica lokalne samouprave

TIM 1 čine doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine, u timu s prvostupnicom/prvostupnikom sestrinstva ili medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i medicinskom sestrom – medicinskim tehničarem ili vozačem

TIM 2 čine prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra – medicinski tehničar u timu s medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom

PRIJAVNO-DOJAVNU JEDINICU čine: 2 medicinske sestre/tehničara ili prvostupnik/ca sestrinstva.

TIM PRIPRAVNOSTIčine doktor medicine u timu s medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i vozač.

Zavod stanovnicima Šibensko – kninske županije pruža zdravstvenu zaštitu 24 sata svakog dana u godini.