Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko kninske županije za 2013. godinu

21.03.2013.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije na svojoj sjednici održanoj dana  29.01.2013. godine, jednoglasno je donijelo Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije za 2013. godinu.

Plan nabave nalazi se u prilogu ispod teksta.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE
Karla Vipauca 8, 22 000 Šibenik

Broj: 07/09-2013
Šibenik, 29.01.2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko - kninske županije na svojoj 09. sjednici, održanoj dana 29.01.2013. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

PLAN NABAVE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije za 2013. godine (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije.

II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave

IV.

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ovaj Plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objaviti će se na internet stranicama Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Anita Škugor Kodžoman, prof.

Dostaviti:

  1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analiza, ovdje
  2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije
  3. Pismohrana

Tablica Plana nabave za 2013. g.pdf icon